**** AKADEMI TRANSLATION PRIZES (NEPALI)

**1994 Sukanta Ka Kavitaharu (Karna Thami)


** 1997 Biraj Dulahi (Shiva Shamsher Rasaily)


**1998 Chandragupta (Chabilal Upadhyaya)


** 1999 Ardhabritta Jivanyatra (Kiran Kumar Rai)


** 2000 Krishnachandraka Katha (B. Yonjan)


** 2001 Brahmaputra Ka Chhalharoo (Durga Khatiwoda)


** 2002 Namghare (Shanti Thapa)


** 2003 Pal-Vipal (Subhas Deepak)


** 2004 Mero Desh Mero Manche Haru (Bhanu Chhetri)


** 2005 Hiren Bhattacharyako Nirbachita Kavita (Pushpadhar Sharma)